BIAG NI LAM-ANG TAGALOG PDF

Nang malapit nang magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lam-ang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong.

Author:Zugore Mezizragore
Country:Anguilla
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):18 August 2010
Pages:344
PDF File Size:14.58 Mb
ePub File Size:7.48 Mb
ISBN:933-4-62819-961-8
Downloads:68292
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SasidaSlideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Aug 24, SlideShare Explore Search You. Submit Search. Successfully reported this slideshow.

We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime. Epiko ng biag ni lam ang. Upcoming SlideShare. Like this document? Why not share! Biag ni lam ang. Embed Size px. Start on.

Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Published in: Business. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No.

Show More. Lenielyn Dondonilla. Recelyn Nazareno. Marielle Gelogo. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. Embeds 0 No embeds.

No notes for slide. Epiko ng biag ni lam ang 1. Itoysi Lam-ang. Bago pa isilangsi Lam-ang, angamanito aypumuntanasabundokupangparusahanangisangpangkatngmgaIgorotanakalabannila. Nang isilangsi Lam-ang, apatnahilotangnagtulong-tulong. UgalinangamgaIlokanonoongunanatumulongsamgahilot kungmanganganakangmaybahaynilangunitdahilngawalasi Don Juan,mgakasambahaynilaangtumulongsapagsilangniNamongan.

Pagkasilang, nagsalitaagadangsanggol at siyaanghumilingna "Lam-ang"angipangalansakaniya. Itinanong parinniyasainaangama, kung saanitonaroroon, na di pa niyanakikitasimula pasakanyangpagkasilang. Makaraanangsiyamnabuwan, nainipnasi Lam-angsa dipagdatingngamakayatsinundanniyaitosakabundukan. May dalasiyangibat- ibangsandata atmga anting-anting namakapag-bibigay-lakassakaniya at maaaringgawinsiyanghindimakikita. Sakaniyangpaglalakbay, inabotsiyangpagkahapokayatnamahingasandali.

Naidlipsiya atnapangarapniyangangpugotnaulongama ay pinagpipistahannangmgaIgorote. GalitnagalitsiLam-angsanabatidnasinapitngama kaya mabilisnanilakbayangtirahanngmgaIgorote.

Pinagpupuksaniyaangmgaitosapamamagitanngdalangmgasandata at anting-anting. Angisaay kaniyangpinahirapanlamangsakainalpasanupangsiyangmagbalitasaiba pangIgorotengkaniyangtapang, lakas at talino. Umuwisi Lam-angnangnasisiyahandahilsanipaghigantiniya an pagkamatayngamaniya. Nang siyaymagbaliksaNalbuan, taglayangtagumpay,pinaliguansiyangilangbabaingkaibigansailogngAmburayan, dahilitoynagingugalina noon,napagdatingngisangmandirigma, naliligosiya.

Mataposnapaliguansi Lam-ang,nangamatayangmgaisda at iba pang bagayna maybuhaynanakatirasatubigdahilsakapalnglibag at samangamoynanahugasansakatawannito. Sakabutihannaman may isangdalagangbalitasakagandahannanagngangalang Ines Kannoyan.

Itoypinuntahanngbinatangsi Lam-angupangligawan, kasamaangkaniyangputingtandang atabuhingaso. Isangmasugidnamanliligawni Ines angnakasalubongnila, Si Sumarang,nakumutyakay Lam-ang, kayatsilay nag-away at ditoymulingnagwagisi Lam-ang.

Napakaramingnanliligawangnasabakurannina Ines kayatgumawasilangparaanupangsila aymakatawagngpansin. Angtandang ay tumilaok at isangbahayangnabuwalsatabi. Si Ines aydumungaw. Angasonamanangpinataholniya at saisangiglap,tumindiguliangbahaynanatumba. Nakitarinngmagulangni Ines anglahatngiyon atsiyayipinatawagniyon.

Angpag-ibigni Lam-angkay Ines ay ipinahayagngtandang. Sumagotangmgamagulangngdalaganasilaypayagnamagingmanugangsi Lam-ang kungitoymakapagbibigayngdoteng may doblenghalagangsarilingari-arianngmagulangngdalaga. Nang magbaliksi Lam-angsaKalanutian, kasamasiNamongan at mgakababayan, silaniInes ay ikinasal.

Dalanilaanglahatngkailanganparasamaringalnakasalanpatiang dote. Angmasayangpagdiriwang ay sinimulansaKalanutian at tinapossaNalbuan, kungsaannanirahanang mag-asawapagkataposngkasalnila. Isa parinsakaugaliansaKailukuhan, napagkataposngkasal, anglalaki aykinakailangangsumisidsailogupanghumulingrarang isda. Sumunodni Lam-angsubalitsiya aysinamangpaladnamakagat t mapatayngberkakan isangurinngpating.

Angmgabutoni Lam-angnanasapusodngdagat ay ipinasisid at pinataponniDonya Ines saisangkalansay attinakpanngtela. Angtandang ay tumilaok, angaso ay kumahol at sabisangengkanto, unti-untingkumilosangmgabuto. Samulingpagkabuhayni Lam-ang, ang mag-asawa ay namuhaynangmaligaya, maluwalhati atmatiwasaysa piling ngalagangputingtandang at abuhingaso. Literature Under the Republic The Japanese occupation leaves the Philippine economy in ruins and it seemed that massiveforeign aid could rebuild it.

With the life of the Filipinos hanging in the balance because ofhunger, insecurity and terror. Many Filipinos resorted to collaborating with the Japanese forreasons such as politics, survival and opportunity. Theamnesty was a result of the US colonialisms decision to hush up the issue on collaboration. The US colonialist also linked the issue of collaboration not as a politicalwill but as a means of survival expediency. If a rigid trial was done to the detractors, many ofthe Filipino ruling elite would loose their credibility and this was not favorable to the UScolonizers because at that time the elites were the intermediary between the Americancolonizers and the Filipinos.

The elites had a lot of influence to the masses, and the US wantedto tap their services and use them as leverage. To securethe new republics alliance with the US after its independence was granted a series of treatiesand agreements were signed, and these strengthened the ties between the two countries. TheBell Trade act, imposed free trade which enforced imports from US for 28 years and parityrights allowing US citizens to have equal rights to access to the countries natural resources.

ThePhilippine Rehabilitation Act together with the Bell Trade act which allowed the US to use thePhilippines for their military bases and control of the Philippine military. With the US serving as crutches to the Philippines, westernization occurred. The EducationalExchange Program otherwise known as the Fulbright Program was the key to the Philippinesassimilation of US culture — the program actually aimed a 2-way exchange of culture, but thisdid not actually happen. This was the time when Filipino artist, writers, and musicians weregiven a chance to go to the US to learn about the country, they also were given lecturingprivilege.

The impact of this program can be seen in terms or the artwork and literature thatshowed in their works that they are able to keep up with the literary and artistic trends of theUS during that time. They were introduced to what was called the New Criticism. A methodwhich emphasized close analysis of text and structure rather than analysis of social orbiographical contexts.

This paved the way for a new form of writing and that left the traditionalsocial role it used to have during the revolutionary period. Literary works during this period wasconcerned more on a personal level.

A Merger Of Traditions. The taga-bukid and taga-bayan were the two cultures that made up the political entities. Theeducated and the wealthy and the ones who lacked the education and therefore did not qualifyto exercise power. The tagabayan were more inclined to the culture of the Free World, whilethe taga-bukid was the nationalistic and anti American.

A transition from the Euro-Hispanic socially conscious, deals with reality period to the Anglo-American thrived more on aesthetic qualities and was full of sentimentality and escapism period of literature in the Philippines was brought about by Villa, the contradictions betweenthe two styles resulted in the emphasis of a crisis for the Anglo American Tradition.

It was laterresolved in the s. These two traditions had been implanted with indigenous traditions andthrough the efforts of the Filipino writers can be clearly called the Filipino literary tradition. When President Ramon Magsaysay died of a plan crash in Cebu, this provoked an intellectualcrisis. Claro M. However Recto was not able to finish what he started because he dies inwaiting for his father to return, Lam-ang decided he would go look for him.

Rome of a heart attack. Literaryworks included were poetry, fiction and drama, the latest literary fads in the west spread likewildfire. The anti-imperialist ideas of Recto were built as a basis of themilitant nationalism. With the upsurge if nationalism, President Carlos P. This period marked the struggle ofyoung Filipino writers to put back Tagalog writing at par with its English counterparts who werecomposed of the elder writers who left the Filipino tradition.

CARCASSONNE DIE KATHARER PDF

Lam-Ang: Hero of the epic Biag ni Lam-Ang of the Ilocano

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Aug 24,

KROOT GREAT KNARLOC RULES PDF

Biag ni Lam-ang (Summary)

The story was handed down orally for generations before it was written down around assumedly by a blind Ilokano bard named Pedro Bucaneg. They had a son named Lam-ang. Before Lam-ang was born, Don Juan went to the mountains in order to punish a group of their Igorot enemies. While he was away, his son Lam-ang was born.

AMTGARD 7.7 PDF

Biag ni Lam-ang

It is notable for being the first Philippine folk epic to be recorded in written form, and was one of only two folk epics documented during the Philippines' Spanish Colonial period, along with the Bicolano epic of Handiong. As oral literature, the poem is believed to have originated in pre-colonial times, evolving as it is passed on from poet to poet and generation to generation. Arsenio Manuel instead attributes its first written documentation to Fr. Blanco of Narvacan, working with the publicist and folklorist Isabelo de los Reyes. The poem is sometimes attributed to the blind Ilocano poet-preacher Pedro Bucaneg , who supposedly dictated it so that it could be written down.

LIBRO SEMIOLOGIA MEDICA ARGENTE ALVAREZ PDF

.

Related Articles